Registrace | Přihlášení:
Ztracené heslo
Galén - Kompas / Všeobecné obchodní podmínky
Kategorie
Nakladatelé
Novinky
Zobrazit všechny novinky

Všeobecné obchodní podmínky

Galén - Kompas, s.r.o.

Na Popelce 3144/10A,150 00 Praha 5
IČ: 61504408
DIČ: CZ61504408
OR Městský soud Praha ze dne 7.6. 1994, spis.zn. Rg. C 29619
(dále jen "prodávající") 
 
  

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro spotřebitele při nákupu v internetovém obchodě prodávajícího na adrese www.e-kompas.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Prodávající nabízí na www.e-kompas.cz publikace a další doplňkový sortiment (dále jen zboží).

Záruka na veškeré zboží je 24 měsíců, pokud není stanoveno jinak.

Ceny uvedené na www.e-kompas.cz jsou ceny konečné, tj. vč. platné DPH a příp. slevy platné v době poslední aktualizace katalogu zboží. Zvlášť se účtuje poštovné. Reklamace se řídí reklamačním řádem, který je součástí těchto obchodních podmínek a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Pro uzavření kupní smlouvy, vč. registrace a vyplnění objednávky zákazníkem, je předepsán český nebo anglický jazyk.

A. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny www.e-kompas.cz jsou závazné. V rámci nové registrace a před podáním každé další objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Jejím potvrzením ze strany prodávajícího je uzavřena smlouva.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí kupujícím. Kupující má možnost zkontrolovat a případně opravit již vložená vstupní data v registračním formuláři či objednávce ještě před odesláním objednávky.

Kupující obdrží emailem potvrzení o zařazení objednávky do databáze prodávajícího. Prodávající dále kupujícího dle potřeby informuje emailem o průběhu vyřízení objednávky. Objednávku lze zrušit pouze výjimečně a to vždy pouze se souhlasem prodávajícího. Žádost o zrušení je třeba sdělit emailem nebo telefonicky bez zbytečného odkladu.

Prodávající si vyhrazuje právo omezit objednávku kupujícího, a to např. počtem kusů zboží na skladě. Pokud se zboží již nedodává, nebo je zcela vyprodané, je prodávající povinen kupujícího neprodleně kontaktovat za účelem provedení storno objednávky (zrušení smlouvy). Pokud kupující za zboží již formou bezhotovostního převodu zaplatil, vrátí mu prodávající po zrušení smlouvy celou částku neprodleně zpět na jeho účet.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v elektronické objednávce.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci systému kupující svěřuje svá osobní data. Způsob jejich ochrany a zpracování je popsán v samostném dokumentu na stránce (OUU Galen) .

B. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo podle § 1829 zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, vrátit zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání), a to na vlastní náklady poštou.

Do zásilky s vráceným zbožím je kupující povinen vložit kopii daňového dokladu, který obdržel od prodávajícího se zbožím.

Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět příslušnou částku, a to způsobem odpovídajícím zvolené platbě za zboží a poštovné, není-li dohodnuto jinak.

Kupující není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek, porušil-li jejich originální obal.

C. Dodací podmínky a platební podmínky

1. Dodací lhůta

Dodací lhůta u zboží na skladě činí zpravidla 5 pracovních dnů od obdržení objednávky.

Dodací lhůta u zboží, které není v den odeslání objednávky na skladě, činí max. 10 pracovních dnů.

Dodací lhůta zásilek do zahraničí může dosáhnout až jednoho měsíce podle místa určení.

2. Způsob dodání

Balíkem na dobírku prostřednictvím České pošty, s.p..

Balík do ruky prostřednictvím České pošty, s.p..

Osobní odběr v prodejně ZDRAVOTNICKÁ LITERATURA, Lípová 6, Praha 2. Odběr zboží je možný pouze v běžné otevírací době prodejny. 

Pro vydání zboží je třeba uvést číslo objednávky nebo předložit kopii objednávky a uhradit na místě cenu zboží, nebyla-li úhrada provedena předem bankovním převodem.

3. Poštovné a balné Česká republika

Prodávající účtuje při dodávce zboží poštou na dobírku na území České republiky poštovné a balné ve výši 120 Kč. Při dodávce zboží v ceně 3000 Kč a více se poštovné a balné kupujícímu neúčtuje.

Při dodávce zboží obchodním balíkem (platba kartou), účtuje prodávající poštovné a balné 90 Kč. Při dodávce zboží nad 3000 Kč se poštovné a balné neúčtuje.

4. Poštovné a balné Slovensko

Při dodávce zboží obchodním balíkem (platba kartou), účtuje prodávající poštovné a balné 250 Kč. Při dodávce zboží nad 4000 Kč se poštovné a balné neúčtuje.

5. Způsob platby

Dle volby kupujícího a způsobu odběru zboží:

  • dobírka (k ceně zboží je připočítána sazba poštovného a dobírky), dostupné pouze pro ČR
  • platba předem platební kartou – VISA, Master Card, Maestro, Visa Electron (k ceně zboží je připočítána sazba poštovného)
  • bezhotovostní převod na základě faktury (pouze školy a knihovny)
  • hotově nebo kartou při převzetí zboží – platba se uskuteční v prodejně prodávajícího označené v objednávce a není zatížená žádným poplatkem.

6. Elektronická evidence tržeb (EET)

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Výše uvedená povinnost se týká tržeb v hotovosti. V případě platby v hotovosti při převzetí zboží obdrží kupující účtenku zároveň s převzetím zboží.

 

7. Součástí dodávky bude platný daňový doklad

D. Reklamace vad zboží kupujícím

1. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), zejména není bez vad, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

2. Záruční podmínky

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím/spotřebitelem vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

Délka záruční doby činí 24 měsíců, není-li výrobcem uvedena lhůta delší a začíná běžet dnem převzetí zboží.

Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

 • vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – záruka zanikla
 • vada vznikla nevhodným používáním zboží
 • vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem
 • vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží
 • vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce
 • zboží bylo poškozeno živly po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího

3. Práva plynoucí ze záruky

Kupující při uplatnění záruky má

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy

4. Vyřízení reklamace

Kupující může oprávněnou reklamaci podat na emailovou adresu prodávajícího objednavky@galen.cz nebo poštou na adresu Galén - Kompas, s.r.o., Na Popelce 3144/10A, 150 00 Praha 5.

Při uplatnění reklamace je nutno předložit:

 • reklamované zboží
 • stručný popis závady (v případě zaslání reklamace poštou)
 • doklad o prodeji zboží vystavený prodávajícím (daňový doklad)

Prodávající kupujícímu písemně (emailem) potvrdí, kdy kupující zboží reklamoval, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující vyžaduje. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 5 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. V případě, že prodávající zamítne reklamaci jako neoprávněnou, je povinen kupujícímu v téže lhůtě sdělit důvod zamítnutí reklamace.

Doba od uplatnění reklamace až do jejího vyřízení prodávajícím se nezapočítává do záruční doby. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit.

E. Bezpečnost

Provozovatel internetového obchodu www.e-kompas.cz a jeho obchodní partneři se zavazují, že všechny údaje, které o kupujícím získají v souvislosti s provozem tohoto obchodu, budou považovány za důvěrné a že je žádným způsobem nezneužijí, ani je neposkytnou neoprávněným osobám.

V souvislosti s vyřízením objednávky zpracovává provozovatel obchodu osobní údaje kupujícího. Činí tak na základě oprávněného zájmu za účelem vyřízení objednávky. Podrobné Zásady zpracování osobních údajů naleznete zde: OUU

 

F. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v okamžiku odeslání elektronické objednávky kupujícím a jsou po celou dobu závazné pro vyřízení konkrétní objednávky kupujícího, včetně příp. reklamace zboží v záruční lhůtě.

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, která nejsou zvlášť upravena v těchto obchodních podmínkách, se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, zejm. zákonem č. 89/2012 Sb (Občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb. (Zákon na ochranu spotřebitele) ve znění pozdějších předpisů.

Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti 1.1. 2013 a prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.

Kontakt

Galén-Kompas, s.r.o.
Na Popelce 3144/10A, 150 00 Praha 5
Tel.: 257 326 178, 602 139 914