Registrace | Přihlášení:
Ztracené heslo
Galén - Kompas / Zpracování osobních údajů
Kategorie
Nakladatelé
Novinky
Zobrazit všechny novinky

Zpracování osobních údajů

Provozovatel e-shopu www.e-kompas.cz jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů.

Vážení zákazníci,

nákupem či registrací v našem internetovém obchodě nám sdělujete své osobní údaje, které zpracováváme se vší opatrností a v souladu s následujícími právními předpisy:

Zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen GDPR)

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 634/1992 Sb.o ochraně spotřebitele,

případně v souladu s dalšími dotčenými právním předpisy.

 

Vaše údaje spravuje společnost:

Galén, spol. s r.o. Na Popelce 3144/10A, 150 00 Praha 5 IČ: 49356399 DIČ: CZ49356399

Společnost zapsána v OR Městského soudu pro Prahu 1, dne 27.4.1993 - spisová značka Rg. C19832

V případě jakýchkoliv dotazů či žádostí týkající se vašich osobních údajů použijte prosím kontaktní email: gdpr@galen.cz

Garantujeme vám, že veškeré osobní údaje, které nám sdělíte, jsou chráněny před zneužitím třetí osobou. Stejně tak nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu s výjimkou těch, kteří se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka, jako jsou zpracovatel distribuce, banky, pošta či dopravce apod., a to pouze v rozsahu nutném pro jejich činnost k vyřízení objednávky (jedná se zejména o jméno, adresu a popřípadě číslo účtu či platební karty).

 Odesláním objednávky nebo vyplněním a odesláním registračního formuláře nám dáváte souhlas ke zpracování, shromažďování a používání svých osobních údajů a informací o uskutečněných objednávkách, a to na dobu, po kterou prodávající a internetový obchod provozují svou činnost, nebo do doby, než budou osobní údaje na vaše přání z databáze internetového obchodu vyřazeny.

Jaké osobní údaje nám poskytujete:

1/ Jméno a příjmení

2/ V případě firmy její název, IČO a DIČ

3/ Email

4/ Adresa

5/ Telefonní číslo

6/ Případně číslo bankovního účtu, číslo platební karty.

 

Za jakým účelem vaše osobní údaje shromažďujeme:

1/ Pro veškerou komunikaci se zákazníkem ohledně kompletního vyřízení objednávky a zajištění dodávky zboží včetně pozdější komunikace.

2/ Za účelem vystavení odpovídajících daňových dokladů.

3/ Za účelem řádné a bezpečné úhrady ceny za zboží a její přijetí prodávajícím.

4/ Pro vyřízení případné reklamace zboží.

 

Správce využívá na základě Smluv o spolupráci a ochraně dat pro vyřízení vaší objednávky zpracovatele, kterými jsou:

Asseco Solutions, a.s. IČ: 64949541

Česká pošta, s. p. IČ: 47114983

Československá obchodní banka, a.s., IČ: 00001350

Galén-Kompas, s.r.o. IČ: 61504408

Kinet s.r.o., IČ: 27651177

Langmaierová Eva, IČ: 61479471

PC Help, a.s. IČ: 60748516

 

Speciální souhlas s použitím vašich osobních údajů pro marketingové akce:

Pokud nám udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení či newsletteru, udělujete ho za účelem informací e-mailem o novinkách či akcích e-shopu. Tyto informace nebo newsletter vám nebude zasíláno častěji než jedenkrát měsíčně. Udělení tohoto souhlasu není nijak vázáno na vyřízení vaší objednávky a můžete ho kdykoliv odvolat.

Osobní údaje v rozsahu jméno, adresa a e-mail mohou být zařazeny do marketingové databáze za účelem průzkumu trhu a zasílání informace o nových produktech, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou s tím, že lze kdykoli písemně na adrese správce požádat o ukončení zpracování uvedených údajů. Přání o výmaz vašich osobních údajů z této databáze nám v případě potřeby sdělte prostřednictvím mailové adresy gdpr@galen.

 

Cookies

Cookies jsou krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Správce shromažďuje cookies nutné pro zajištění fungování a analýzu webu – uskutečnění přenosu elektronické komunikace prostřednictvím sítě elektronických komunikací, s použitím těchto cookies nelze vyslovit nesouhlas. Uživatel má možnost ukládání cookies ovlivnit nastavením v prohlížeči.

 

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nutnou ke splnění všech obchodních i právních závazků vůči zákazníkovi (záruční doba, reklamace) i orgánům finanční správy. Neurčí-li právní předpis jinak, či nepožádáte-li o výmaz z databáze, uchováváme osobní údaje a údaje z komunikace se zákazníkem po dobu 3 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží. Daňový doklad bude uchováván 10 let od ukončení smlouvy za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů.

 

Práva související se zpracováním osobních údajů a možnost jejich uplatnění

Snažíme se v maximální možné míře zajistit, aby zpracování osobních údajů probíhalo řádně, bezpečně a podle stanovených pravidel.

Následující jednotlivá práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu gdpr@galen.cz nebo písemnou formou na doručovací adrese

Galén/GDPR, Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5.

 

Výpis jednotlivých práv:

Právo na informace o zpracování vašich osobních údajů.

Právo na přístup k osobním údajům.

Právo na opravu.

Právo na výmaz (právo být zapomenut).

Právo na omezení zpracování.

Právo na přenositelnost údajů.

Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování.

Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Právo odvolat souhlas.

Informace a sdělení k vámi uplatněným právům vám poskytneme bez zbytečných odkladů, nejpozději do jednoho měsíce od podání žádosti (uplatnění práva). Správce je oprávněn v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit lhůtu o dva měsíce. V takovém případě vás o prodloužení lhůty včetně uvedení důvodů bude správce neprodleně informovat.

Můžete se kdykoliv obrátit s vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00  Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz.

Máte také možnost přímo modifikovat své registrační údaje po přihlášení v nastavení organizace a osobním nastavení uživatele.

Závěrečná ustanovení

 Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí zněním obchodních podmínek, které je platné a účinné v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Zpracování osobních údajů dle výše uvedených zásad nabývá účinnosti dnem 25.5.2018

Kontakt

Galén-Kompas, s.r.o.
Na Popelce 3144/10A, 150 00 Praha 5
Tel.: 257 326 178, 602 139 914